Palplanş duvarların ve sızma problemlerinin sonlu elemanlar ile çözümü; konsolidasyon probleminin reolojik çözümü; dinamik şev stabilitesi, dinamik kompaksiyon. Sıkıştırılmış granüler zeminlerin kayma mukavemeti ölçümü için kama kesme deneyinin uyarlanması. Zor zemin koşullarında temel tasarımı, zeminlerin arazide testi, zemin parametreleri arasında dinamik şev stabilitesi korelasyonu. Geoteknik uygulamalarda uçucu kül kullanımı.

• Doymamış çatlaklı killerin kayma mukavemeti ölçümü

• Çakılların ve kırma taşların makaslama dayanımının ölçümü

• Dolgu barajlar

• Yamaçların duraylılığı

Şişen Zemin Davranışı:

• Şişme miktarı ve şişme basınçları

• Emme yöntemleri

• Yanal şişme davranışı

• Toprak Stabilizasyonu

Zemin İyileştirme Teknikleri:

• Taş kolonlar, gerilme yoğunlaşma ve oturma iyileştirme faktörleri

•Dikey drenlerle ön yükleme

Arazi deneyleri:

• CPT değerlerine göre zemin sıkıştırılabilirliği

Kazıklı Temeller:

• Çakma ve fore kazıkların şaft kapasitesi

Doymamış zeminler:

• Yağış tetikli heyelanlar

• Doymamış zeminlerin üç eksenli deneyleri

• Doymamış zemin dayanımının modellenmesi

• Zemin-su karakteristik eğrileri

• Yüksek kapasiteli tansiyometreler

Geoteknik Deprem Mühendisliği:

Geoteknik ve Deprem Mühendisliği (1996 - bugüne).

• Sıvılaşma tetiklenmesi analizleri, sıvılaşma sonrası zemin davranışı, temel mühendisliği ve arazi etütleri, barajlar, derin kazılar, yumuşak zeminlerde tünel açma gibi alanları kapsayan geoteknik mühendisliği analizleri. Deprem mühendisliği sismik saha davranışı ve sismik tehlike analizleri.

• Kumlu ve siltli zeminlerin sıvılaşması

• Kumlu ve siltli zeminlerin üç eksenli ve basit makaslama deneyi koşulları altında sıvılaşma davranışının değerlendirilmesi ve arazi davranışlarının genişletilmesi.

• Harmonik hareket etkisindeki model duvarlara etkiyen dinamik toprak basınçları

• Deprem hareketleri altında toprak ve kaya dolgu barajların davranışı

• Yamaçların pasif kazıklarla duraylılaştırılması

• Killi zeminlerin şişmesi

• Zemin stabilizasyonu için uçucu kül kullanımı

• Yüzey ve yeraltı coğrafi yapısının deprem yer hareketi parametreleri üzerindeki etkisi.

• Arazi etüt yöntemleri ve bunların etkileri.

Destekli Araştırma Konuları:

- Dar alan derin kazıları için daha verimli bir istinat sisteminin geliştirilmesi, BAP, Mart 2012 de sona erdi.

- Yüksek kapasiteli tansiyometre geliştirilmesi ve zemin emme basıncının ölçülmesi, Ocak 2013 de sona erecektir.

- Yağış tetikli heyelanların mekanizması ve modellenmesi, TÜBİTAK 1001, Mart 2013 de sona erecektir.